Make your own free website on Tripod.com

 

บุญกิริยาวัตถุ 10

  1. ทานมัย                      บุญสำเ็ร็็จด้วยการบริจาคทาน
  2. สีลมัย                        บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
  3. ภาวนามัย                  บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
  4. อปจยนมัย                 บุญสำเ็ร็จด้วยถ่อมนอมต่อผู้ใหญ่
  5. เวยยาวัจจมัย             บุญสำเ็ร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ
  6. ปัตตานุโมทนามัย      บุญสำเ็ร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
  7. ปัตติทานมัย               บุญสำเ็ร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
  8. ธัมมัสสวนมัย             บุญสำเ็ร็จด้วยการฟังธรรม
  9. ธัมเทสนามัย              บุญสำเ็ร็จด้วยการแสดงธรรม
  10. ทิฏฐุชุกัมม์                  การทำความเห็นให้ตรง